AuteurSmeenk, M.
Co-auteur(s)Knoef, A.
Jong, M.A.J.G. de
AbstractAanleiding en doelstelling
Het is van belang dat de Jeugdgezondheidszorg zich aanpast aan de veranderingen in de maatschappij en nieuwe opvattingen over gezondheid en ziekte. Deze ontwikkelingen vragen om een andere werkwijze en houding van de Jeugdgezondheidszorg. Nieuw daarbij is de samenvoeging van verschillende organisatieonderdelen tot een nieuwe integrale Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Om dit vorm te geven binnen GGD IJsselland is een Masterplan ontwikkeld en een projectteam ingericht voor implementatie in de periode augustus 2015 – juli 2017.

Tijdens de uitvoering van het Masterplan is expliciet aandacht geweest voor een bottom-up en GGD brede aanpak en transparantie over de werkwijze en resultaten. Er zijn 9 werkgroepen ingericht waarin uitvoerende medewerkers deelnamen. In de zomer van 2016 is een tussenevaluatie over het proces van het Masterplan uitgevoerd.

Methode en aanpak
De procesevaluatie richt zich op de kenmerken van de gevolgde aanpak, hoe deze aanpak door de betrokkenen is ervaren en wat het de betrokken medewerkers heeft opgeleverd. Er zijn focusgroep gesprekken gevoerd met 5 verschillende overlegstructuren die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe werkwijze en alle betrokken medewerkers (n=110) zijn geënquêteerd.

Resultaten
De belangrijkste kenmerken van de werkwijze van het Masterplan zijn een projectmatige aanpak, draagvlak en betrokkenheid van medewerkers en samenwerking met andere teams binnen de GGD. Deze werkwijze heeft geleid tot resultaatgerichtheid en grotere betrokkenheid. Medewerkers hebben mee kunnen kijken met verschillende afdelingsprocessen en inzicht gekregen in de impact van een veranderproces.

Conclusies en aanbevelingen
De tussenevaluatie heeft aanbevelingen opgeleverd voor de tweede fase van het Masterplan. De betrokkenheid van medewerkers in het proces en de GGD brede aanpak zijn als positief ervaren, maar er is meer aandacht nodig voor delen van ervaringen, verminderen van de tijdsdruk voor medewerkers en borging van de nieuwe werkwijze binnen de afdeling.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.