AuteurSpaendonck, C.C.A.M. Van
Co-auteur(s)
AbstractDoel
Het CIC West-Brabant is een netwerkorganisatie en proeftuin voor zorginnovaties gericht op preventie, zelfzorg en zelfregie in de regio West-Brabant, om a) de kwaliteit van leven van burgers in West-Brabant te verbeteren; b) innovatief ondernemerschap te versterken en c) zorgopleidingen hierop beter aan te sluiten.

Aanpak
Het CIC bouwt aan een netwerk zonder winstoogmerk, door een gezamenlijke visie te ontwikkelen, partners te matchen en als katalysator initiatieven te ontlokken, als wegwijzer te fungeren in financierings-, subsidie- en fondsenland, en successen te delen.
Onze partners bestaan uit: eindgebruikers (burgers, patiënten, mantelzorgers), ondernemers, investeerders, overheden, beroepsonderwijs, en zorgverzekeraars. Het domeinoverstijgende gedachtengoed van Alles is Gezondheid sluit aan bij onze cross-sectorale en ‘Quadrupel helix aanpak’.
Onze werkwijze kenmerkt zich door klein en concreet te beginnen, tegelijkertijd de focus richten op implementatie en bredere opschaling, en van daaruit behouden en doorontwikkelen wat goed is en stoppen met wat niet werkt.

Opbrengsten
Deze werkwijze heeft geleid tot samenwerkprojecten, waaronder:
• Huis van Morgen project, betrekken van burgers, mantelzorgers en professionals bij zorginnovaties.
• Zorgboulevardproject waarin het MBO onderwijs, diverse zorgpartijen en het CIC zorginnovaties inbedden in het onderwijs en huidige professionals bijscholen.
• CrossCare, Europees project om MKB ondernemers in een Vlaamse en Nederlandse proeftuin te ondersteunen en een doorontwikkelingssubsidie te verkrijgen voor het MKB.
De samenwerking met het Programmabureau AiG heeft ons het volgende gebracht:
• Versterking van de regionale samenwerking zoals op laaggeletterdheid en gezondheid.
• Doorontwikkeling van ons PPS Businessmodel.
• Aansluiting bij het landelijke Zorginnovatienetwerk en het ministerie van VWS.

Discussie
Onze uitdagingen zijn:
• Hoe krijgen we partijen in de overheid en semi-overheidssector mee in deze andere manier van werken?
• Wat zijn de politiek-maatschappelijke onzekerheden waarvan we afhankelijk zijn en hoe kunnen we daarop inspelen?
• Welk ‘bedrijfsmodel’ past het best bij deze omgeving en maakt ons netwerk duurzaam?

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.