AuteurPeters, T.
Co-auteur(s)Jansen, S.
Can, P.
AbstractGemeenten en lokale partners in het preventieve en zorgdomein staan voor de opgave om een integrale aanpak te realiseren gericht op het bevorderen van de gezondheid van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Gemeentelijke regie, goede samenwerkingsafspraken, betrekken van statushouders, en cultuursensitiviteit zijn hierbij onontbeerlijk.

Hoe zet je preventie in om integratie en participatie te bevorderen en (complexe) zorgvragen te voorkomen? En hoe zorgen we dat de aanpak duurzaam is? In deze workshop willen we de mogelijkheden om gezondheid en welzijn van statushouders integraal en duurzaam aan te pakken bespreken.

Statushouders lopen vanwege hun specifieke achtergrond en omstandigheden verhoogde risico’s op psychische en somatische gezondheidsproblemen. Gemeenten hebben de taakstelling om in 2016 43.000 statushouders te huisvesten en in 2017 naar verwachting 32.000. Waar in 2016 veel alleenstaanden in de gemeenten gehuisvest werden, zal in 2017 de nadruk vooral liggen op nareizigers en gezinshereniging. Een specifieke opgave die om een gerichte aanpak vraagt.

Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie van statushouders. Gemeenten zijn aan zet om een lokale, integrale en duurzame aanpak te ontwikkelen gericht op signalering, voorlichting en preventie. Gemeenten worden hierin ondersteund door VNG/OTAV (OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders) regiocoördinatoren, en door een landelijk kennisdelingsprogramma van Pharos, GGD GHOR Nederland en samenwerkingspartners.

De workshop start met twee korte presentaties die relevant zijn voor zowel gemeenten, GGD‘en als kennisinstituten. OTAV presenteert de ondersteuning van gemeenten door regiocoördinatoren en voorbeelden van lokale aanpakken. Pharos en GGD GHOR Nederland presenteren het kennisdelingsprogramma, samenwerking met partners en de betrokkenheid van statushouders.

Vervolgens gaan de deelnemers met een actieve werkvorm aan de slag om een bijdrage te leveren aan de lokale uitdagingen. Hun eigen rol en de rol van statushouders daarin staan daarbij centraal.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.