AuteurSmits, C.H.M.
Co-auteur(s)Jonge- de Haan, J. De
Visscher, T.L.S.
Ranchor, A.V.
Slaets, J.P.J.
Marcus Varwijk, A.E.
AbstractAchtergrond en doelstelling: De rol van Gezondheidsbevorderaar wordt expliciet beschreven in het nieuwe curriculum voor verpleegkundigen (BN2020). In de interventie Consultatiebureau voor Ouderen stimuleren verpleegkundigen gezond leven bij thuiswonende ouderen waarbij Motiverende Gespreksvoering werd ingezet. Voor het uitvoeren van deze interventie kregen verpleegkundigen een middag training aangeboden in MGV. Doel van dit onderzoek is om inzicht te bieden in de mate waarin MGV wordt toegepast door verpleegkundigen en zij voldoen aan de basiscompetenties MGV bij het bevorderen van gezond leven van ouderen.
Methode: 17 consulten, uitgevoerd door 14 verpleegkundigen zijn opgenomen en verbatim getranscribeerd. De kwaliteit van de gesprekken werd gemeten door meerdere codeurs die 20 minuten analyseerden per consult met de Motivational Interviewing Treatment Integrity Scale. De technische componenten (verandertaal cultiveren; behoudtaal verzachten) en de relationele componenten (partnerschap en empathie) worden gescoord op een vijfpunts Likertschaal (1-5). Hoe hoger de score, hoe hoger de MGV-bekwaamheid. Gedragstellingen geven MGV-consistent en MGV-inconsistent gedrag weer. De uitkomsten werden vergeleken met de beschreven basiscompetenties MGV (proficiency levels).
Resultaten: Verpleegkundigen scoren gemiddeld 3,1 op technische componenten (MGV norm = 3) en 3,3 op relationele componenten (MGV norm = 4). MGV-consistent gedrag (Samenwerking Zoeken, Bevestiging en Autonomie Benadrukken) scoorden gemiddeld 3,5. En MGV-inconsistent gedrag (Confronteren en Overtuigen Zonder Toestemming) scoorden een 6,5. Het percentage complexe reflecties was 22,4% (MGV norm= 40%) en de verhouding vragen: reflecties was 0,6:1 (MGV norm = 1:1).
Conclusies en Aanbevelingen: Verpleegkundigen voldoen niet geheel aan de basiscompetenties MGV en nemen vaak de expertrol op zich. Meer training en supervisie op het gebied van MGV bij verpleegkundigen is gewenst. Met name op het gebied van samenwerken met de cliënt is verbetering haalbaar, waarbij verpleegkundigen actief het perspectief van de cliënt begrijpen door interesse te tonen in diens situatie.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.