AuteurGraaf, A.A. de
Co-auteur(s)Meer, I.M. van der
Metaal, D.M.B.
Waelput, A.J.M.
AbstractIn 2008 bleek perinatale sterfte in de G4 hoger dan in de rest van Nederland, waarbij Den Haag het hoogst scoorde. De ambitie van de Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid (HAPG) is om binnen tien jaar het Haagse perinatale sterftecijfer omlaag te brengen tot het landelijk gemiddelde en het verschil in de perinatale sterftecijfers tussen de wijken met een lage SES en die met hoge SES te reduceren met de helft.
Aanpak:
Centraal staan nu de intersectorale samenwerking, ontschotting, zorgvernieuwing, versterken van de verloskundige professional vanuit de bestaande structuur langs 3 actielijnen: Preventie, Versterken geboortezorgketen en vraaggerichte infrastructuur.
Resultaten
Risicoscreening is geïntroduceerd, er zijn stedelijk brede ziekenhuis overstijgende werkafspraken en voor de samenwerking met sociale partners zijn zorgpaden ontwikkeld die de sociale kaart ontsluiten, centering pregnancy is geïntroduceerd, de warme overdracht naar de JGZ is versterkt, het prenataal huisbezoek vanuit de JGZ faciliteert stevig ouderschap, het preconceptieconsult (en eigen bijdrage voor kraam en bevalling) zijn onderdeel van de gemeentelijke sociale minimapolis . Er zijn innovatieve preventieve methoden geïntroduceerd gericht op achterstandsgroepen. Maar vooral is er veel resultaat geboekt op het gebied van onderlinge samenwerking.
De perinatale sterfte is afgenomen van 11,1‰ in 2000-2008 naar 8,6‰ in 2009-2014. De afname was zichtbaar in alle groepen van wijken maar in de lage SES wijken nam het iets meer af. De perinatale sterfte in Den Haag is nog steeds hoger dan landelijk, maar het verschil neemt af.
Aanbevelingen
Door het versterken van de geboortezorgprofessionals met instrumenten die de samenwerking faciliteren, komt integrale geboortezorg dichterbij. Geboortezorg professionals kunnen hun rol binnen de sociale verloskunde zo beter oppakken en ze beschikken over meer mogelijkheden voor preventie.
Kansen voor verbeterde perinatale gezondheid zijn integrale sociale geboortezorg, preventie (gezond zwanger worden, leefstijl) en het slechten van negatieve financiële prikkels vanuit zorgverzekeringsstelsel.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.