AuteurOver, E.A.B.
Co-auteur(s)Gils, P.F. van
Suijkerbuijk, A.W.M.
Lokkerbol, J.
Wit, G.A. de
Lokkerbol, J.
AbstractAchtergrond en doelstelling
Door het chronisch karakter en grote prevalentie brengt verslaving aan alcohol en cannabis een aanzienlijke (ziekte)last met zich mee zowel voor de betrokkenen zelf als voor de samenleving als geheel. Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld om effecten op zorg, op arbeidsparticipatie, criminaliteit, onderwijs, sociale veiligheid, geweld in de privésfeer en verkeersongevallen. Deze gevolgen van verslavingen brengen hoge kosten voor de samenleving met zich mee. Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een veelgebruikte interventie voor de behandeling van verslaving binnen de gespecialiseerde verslavingszorg. Een groot deel van de personen met een verslaving is (nog) niet in zorg. In deze MKBA worden de kosten en effecten berekend van een groter behandelbereik met CGT gericht op personen met een alcohol- en cannabisverslaving.

Aanpak/methode van het onderzoek/project
De methode volgt de algemene leidraad voor een MKBA van het Centraal Planbureau en de werkwijzer MKBA voor het sociale domein. Een literatuuronderzoek werd uitgevoerd naar effectiviteit van CGT bij alcohol- en cannabisverslaving. Tevens werden de kosten van alcohol- en cannabisverslaving voor de samenleving in kaart gebracht, alsook de kosten van de interventie. Vervolgens worden de kosten en baten van CGT voor verschillende domeinen weergegeven.

Resultaten/Opbrengsten
Per cliënt die een CGT behandeltraject volgt worden de maatschappelijke baten op 10.000-14.000 euro (alcohol) of 9.700-13.000 euro (cannabis) geraamd. Die baten komen voort uit minder ziekte en sterfte, betere kwaliteit van leven en hogere arbeidsproductiviteit. Maar er zijn ook baten vanwege minder verkeersongevallen en minder criminaliteit, waarvoor dus ook minder inzet van politie en justitie nodig is.

Conclusie(s) en aanbevelingen
Deze MKBA laat zien dat een vergroting van het behandelbereik van mensen met een alcohol- of cannabisstoornis substantiële netto baten voor de maatschappij genereert.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.