AuteurWit, G.A. de
Co-auteur(s)Gils, P.F. van
Over, E.A.B.
Suijkerbuijk, A.W.M.
Likkerbol, J.
Smit, F.
Spit, W.J.
Mosca, I.
Evers, S.M.M.A.
AbstractAchtergrond en doelstelling
Door het chronische karakter en de grote prevalentie brengt alcoholmisbruik/-verslaving een aanzienlijke ziektelast met zich mee voor de betrokkene. Dit leidt tot kosten van zorg en tot kosten ten gevolge van verminderde arbeidsparticipatie of ontbreken daarvan. Daarnaast ontstaan er kosten voor de samenleving als geheel door bijvoorbeeld criminaliteit, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, geweld in de privé sfeer en schoolverzuim/-uitval. Doel van het onderzoek is om een MKBA uit te voeren en de kosten en baten van een drietal beleidsmaatregelen (accijnsverhoging, sluiting verkooppunten en reclameverbod) te presenteren over een periode van 50 jaar. Ook worden de verdelingseffecten weergegeven.

Aanpak/Methode van het onderzoek/project
Het plan van aanpak volgt de algemene leidraad voor MKBA en de Werkwijzer voor het Sociaal Domein. Kosten en baten worden zo volledig mogelijk in kaart gebracht. Voor de berekeningen van alle kosten en baten wordt gebruik gemaakt van een rekenmodel en wordt ook het RIVM Chronisch Ziekten Model gebruikt.

Resultaten/Opbrengsten
Over een periode van 50 jaar worden de grootste maatschappelijke baten verwacht van een accijnsverhoging. De netto baten van de andere twee maatregelen zijn wat kleiner maar bedragen nog steeds enkele miljarden over een periode van 50 jaar.

Conclusie(s) en aanbevelingen
Alle doorgerekende beleidsscenario’s leiden tot positieve effecten voor de samenleving. De grootste voordelen komen uit maatregelen gericht op het verhogen van de accijns op alcohol. Berekeningen zoals in dit onderzoek worden gemaakt kunnen dienen ter onderbouwing van veranderingen in alcoholbeleid in Nederland.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.