AuteurGils, P.F. van
Co-auteur(s)Wit, G.A. de
Evers, S.M.M.A.
AbstractBeschrijving

Economische evaluaties hebben in de afgelopen decennia een vaste plaats verworven in het zorg- en preventiebeleid. Nieuwe interventies worden meestal pas ingevoerd nadat de economische aspecten onderzocht zijn. De meeste economische evaluaties binnen het domein zorg en preventie zijn kosteneffectiviteitsanalyses. Hierbij staan de gezondheidsuitkomsten centraal en is er minder aandacht voor de brede maatschappelijke effecten. Preventieve – en zorginterventies brengen echter vaak ook, of juist, buiten de zorg kosten en baten met zich mee. Naast het effect op gezondheid zijn er ook vaak effecten te verwachten in o.a. de domeinen justitie, verkeersveiligheid, arbeid en onderwijs. Al deze effecten, met bijbehorende kosten en baten, zijn van belang voor de maatschappij. Traditionele kosteneffectiviteitsanalyses nemen dit soort intersectorale kosten en baten (IKB’s) niet of nauwelijks mee. Ook is er in de huidige economische evaluatiepraktijk relatief weinig aandacht voor verdelingsaspecten: d.w.z. de vraag welke partijen er netto op vooruit gaan of moeten betalen. In een MKBA wordt juist gekeken naar IKB’s en verdelingsaspecten. Veel MKBA’s maken deze pretenties niet waar en veronderstellen bijvoorbeeld te makkelijk beklijvende effectiviteit. Tegelijkertijd blijven belangrijke kosten en baten buiten de berekening door ze als zogenaamde ’pro memorie‘ (niet gekwantificeerde) post op te nemen. Ook worden de onzekerheden in aannames en uitkomsten niet altijd goed naar voren gebracht. Een goed uitgevoerde MKBA is data-intensief, meer nog dan de traditionele kosteneffectiviteitsanalyse. Een MKBA die een rol speelt bij beleidsvoorbereiding en beleidsbeslissingen moet voldoen aan kwaliteitsstandaarden en kost dus tijd, aandacht én geld.

Doel

Het geven van inzicht in de meerwaarde die een MKBA heeft binnen de publieke gezondheidszorg wanneer er een breed maatschappelijk effect te verwachten valt.

Opbouw

Na een korte inleiding over de methodiek van MKBA zullen er 3 analyses worden besproken die betrekking hebben op interventies uit de zorg en de preventie.

De bovenstaande gegevens zijn aangeleverd door de bovengenoemde auteur. De organisatie van NCVGZ is niet verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aangeleverde gegevens.